یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس
مرور رده

تایید مدارک تحصیلی

لیست دانشگاه‌های مورد تایید بعد از سپتامبر ۲۰۱۸

نکته بسیار مهم :مدارك تحصيلي صادره از موسسات ضعيف گروه (د) صرفاً تا سطح کارشناسی قابل بررسی و ارزشیابی است. لازم به ذکر است لیست گروه د نهایی نمی‌باشد و امکان حذف برخی از دانشگاه‌ها وجود دارد. گروه الف(ممتاز)  Bogazici…