یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس
مرور رده

اخبار آزمون یوس

اعلام رشته و ظرفیت های دانشگاه حاجت تپه سال تحصیلی ۲۰۱۸ -۲۰۱۹

نام برنامه مدت (سال) سهمیه زبان ترکی و زبان خارجی / کلاس آمادگی اجباری شرایط ویژه و دستورالعمل دانشکده دندانپزشکی 5 5 آمادگی ترکیه 4، 14 دانشکده داروسازی 5 7 آمادگی ترکیه 4، 11، 14، 723 دانشکده ادبیات…