یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس
مرور رده

اطلاعات آزمون ها

اطلاعات آزمون ها

دانشگاه آنکارا تاریخ ثبت نام آزمون : May 20، 2018 14:00 تاریخ برگزاری آزمون : 12 مارس 2018 - 13 آوریل، 2018 شماره ارجاع دریافت درخواست مهلت: اطلاعات تکمیلی : لینک ورود تاریخ نتیجه: نتیجه آدرس وب: دانشگاه آتاتورک…