یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

اطلاعات آزمون ها

0 1,483

دانشگاه آنکارا

 • تاریخ ثبت نام آزمون : May 20، ۲۰۱۸ ۱۴:۰۰
 • تاریخ برگزاری آزمون : ۱۲ مارس ۲۰۱۸ – ۱۳ آوریل، ۲۰۱۸
 • شماره ارجاع دریافت درخواست مهلت:
 • اطلاعات تکمیلی : لینک ورود
 • تاریخ نتیجه:
 • نتیجه آدرس وب:

دانشگاه آتاتورک

 • تاریخ ثبت نام آزمون : آوریل ۱۵، ۲۰۱۸ یک شنبه، ۱۲:۰۰ AM
 • تاریخ برگزاری آزمون : فوریه ۵ ۲۰۱۸- ۲۰۱۸ آوریل ۱
 • اطلاعات تکمیلی : لینک ورود
 • تاریخ نتیجه: در ۱۸ ژوئیه مه ۲۰۱۸
 • نتیجه آدرس وب:

دانشگاه آکدنیز آنتالیا

 • تاریخ ثبت نام آزمون : شنبه ۲۰۱۸ مه ۱۲ ۱۴:۰۰
 • تاریخ برگزاری آزمون : ژانویه ۱۹ ۲۰۱۸-۱۷ آوریل ۲۰۱۸
 • اطلاعات تکمیلی : لینک ورود
 • تاریخ نتیجه:  ۲۸ ژوئیه مه ۲۰۱۸
 • نتیجه آدرس وب: