یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

اعلام کد رشته و ظرفیت های دانشگاه گیرسون سال تحصیلی ۲۰۱۸ -۲۰۱۹

0 1,704
کد رشته رشته  سهمیه
دانشکده آموزش و پرورش
۱۰۴۵۱۰۰۱۱ آموزش علوم ۴۰
۱۰۴۵۱۰۲۷۷ آموزش ابتدایی ریاضیات ۴۰
۱۰۴۵۱۰۰۲۹ معلم پیش دبستانی ۴۰
۱۰۴۵۳۰۱۴۸ تربیت معلم پیش دبستانی (شب) ۴۰
۱۰۴۵۱۰۰۳۸ راهنمایی و مشاوره روانشناسی ۴۰
۱۰۴۵۳۰۱۰۳ راهنمایی و مشاوره روانی (EP) ۴۰
۱۰۴۵۱۰۰۴۷ معلم کلاس درس ۴۰
۱۰۴۵۱۰۰۵۶ معلم مطالعات اجتماعی ۴۰
۱۰۴۵۱۰۰۶۵ آموزش زبان ترکی ۴۰
دانشکده هنر و علوم
۱۰۴۵۱۰۱۶۲ جغرافیا ۳۰
۱۰۴۵۳۰۱۹۳ جغرافیا (EP) ۳۰
۱۰۴۵۱۰۴۳۵ زبان و ادبیات انگلیسی (انگلیسی) ۳۰
۱۰۴۵۱۰۳۶۵ جامعه شناسی ۲۵
۱۰۴۵۱۰۱۰۸ تاریخ ۳۰
۱۰۴۵۳۰۰۱۵ تاریخ (EP) ۳۰
۱۰۴۵۱۰۱۱۷ زبان و ادبیات ترکیه ۳۰
۱۰۴۵۳۰۰۵۱ زبان و ادبیات ترکی (EP) ۳۰
دانشکده اقتصاد و علوم اداری
۱۰۴۵۱۰۱۲۶ اقتصاد ۴۵
۱۰۴۵۱۰۱۵۳ عملیاتی ۴۰
۱۰۴۵۱۰۳۷۴ علوم سیاسی و اداره دولتی ۳۰
۱۰۴۵۳۰۲۳۶ علوم سیاسی و اداره دولتی (EP) ۳۰
۱۰۴۵۱۰۲۶۸ روابط بین الملل ۳۵
۱۰۴۵۳۰۱۵۷ روابط بین الملل (EP) ۳۵
دانشکده علوم اسلامی
۱۰۴۵۱۰۳۴۷ علم اسلامی ۵۰
۱۰۴۵۳۰۲۴۵ علم اسلامی (II) ۴۰
دانشکده فنی
۱۰۴۵۱۰۳۹۲ مهندسی برق و الکترونیک ۳۰
۱۰۴۵۱۰۲۸۶ مهندسی سیستم های انرژی ۱۵
۱۰۴۵۱۰۴۲۶ ژنتیک و مهندسی زیستی ۱۵
۱۰۴۵۱۰۳۰۲ مهندسی مواد غذایی ۷
۱۰۴۵۱۰۴۱۷ مهندسی عمران ۲۵
دانشکده علوم بهداشتی
۱۰۴۵۱۰۲۱۴ مامایی ۴
۱۰۴۵۱۰۲۰۵ پرستاری ۶
دانشکده پزشکی
۱۰۴۵۱۰۱۸۹ پزشکی ۵
دانشکده ارتباطات
۱۰۴۵۱۰۳۸۳ روزنامهنگاری ۳۰
۱۰۴۵۱۰۳۱۱ روابط عمومی و تبلیغات ۳۰
۱۰۴۵۱۰۳۲۹ رادیو، تلویزیون و سینما ۳۰
دانشکده علوم کاربردی بلانکک کادیر کرباش
۱۰۴۵۱۰۲۳۲ مدیریت گردشگری و مدیریت هتل ۴۵
۱۰۴۵۱۰۳۵۶ تجارت بین المللی ۴۰
۱۰۴۵۳۰۲۲۷ تجارت بین المللی (EP) ۴۰
نسبت به دانشکده علوم کاربردی
۱۰۴۵۱۰۲۲۳ بانکداری و امور مالی ۴۵
۱۰۴۵۳۰۱۸۴ بانکداری و مالی (EP) ۴۵
دانشکده علوم کاربردی Şebinkarahisar
۱۰۴۵۱۰۲۵۹ فن آوری غذا ۳۰
۱۰۴۵۱۰۲۴۱ طراحی مد ۳۰
۱۰۴۵۳۰۱۲۱ طراحی مد (شب) ۳۰