یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

اعلام هزینه های تحصیل دانشگاه حاجت تپه سال تحصیلی ۲۰۱۸ -۲۰۱۹

3 3,841
ردیف دانشکده هزینه توزیع سالانه
۱ دانشکده پزشکی ۳۱،۰۸۸ TL
۲ دانشکده دندانپزشکی ۱۱،۲۱۴ TL
۳ دانشکده داروسازی ۱۱،۲۱۴ TL
۴ دانشکده مهندسی ۶،۱۱۴ TL
۵ دانشکده علوم ۵،۱۲۴ TL
۶ دانشکده حقوق ۴٫۶۲۰ TL
۷ دانشکده اقتصاد و علوم اداری ۴٫۶۲۰ TL
۸ دانشکده علوم بهداشتی ۴۱۰۶ TL
۹ دانشکده نامه ۴۱۰۶ TL
۱۰ دانشکده تربیت بدنی ۴۱۰۶ TL
۱۱ دانشکده پرستاری ۴۱۰۶ TL
۱۲ دانشکده هنرهای زیبا ۷،۶۹۶ TL
۱۳ دانشکده علوم ورزشی ۴۱۰۶ TL
۱۴ محافظ دولتی آنکارا ۱۷،۰۷۰ TL
۱۵ مدارس حرفه ای ۳،۰۷۸ TL