یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

اطلاعیه دانشگاه دولتی جمهوریت سیواس در مورد پذیرش یوس سایر دانشگاه ها

0 1,328

به گزارش یوس پرتال، طبق اعلام مرکز آزمون و سنجش دانشگاه دولتی جمهوریت سیواس داوطلبان متقاضی ورود به این دانشگاه با اعلام نتایج آزمون یوس دانشگاه های زیر می توانند در مراحل پذیرش این دانشگاه پذیرفته شوند.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN
YABANCI ÖĞRENCİ SINAVLARI
۱ HARRAN ÜNİVERSİTESİ (HRÜYÖS)
۲ ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İÜYÖS)
۳ ANKARA ÜNİVERSİTESİ (AYÖS)
۴ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (MKÜYÖS)
۵ FIRAT ÜNİVERSİTESİ (FÜYÖS)
۶ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (AKUS)
۷ MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MÜYÖS)
۸ MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜYÖS)
۹ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (YYÜ-YÖS)
۱۰ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (MÜYÖS)
۱۱ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (PAÜYÖS)
۱۲ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATAYÖS)
۱۳ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KÜNİB YÖS)
۱۴ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜYÖS)
۱۵ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KÜYÖS)
۱۶ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DPÜYÖS)
۱۷ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (UÜYÖS)
۱۸ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ÇUYÖS)
۱۹ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (SDÜYÖS)
۲۰ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMBUSTS)